Get Adobe Flash player

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

I. Ferie, dni wolne od nauki,:

1.       Rok szkolny rozpoczyna się 01.09.2013r. z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne rozpoczynają się 2.09.2013r. a kończy 31.08.2014r. z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 27.06.2014r. /piątek/

2.       I półrocze: 2.09.2013r. – 31.01.2014r.

II półrocze: 1.02.2014r. – 27.06.2014r.

3.       Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa oraz Nowy Rok: 23.12.2013r. – 1.01.2014r.

4.       Ferie zimowe: 17.02 – 28.02.2014r.

5.       Świąteczna przerwa wielkanocna:17.04. – 22.04.2014r.

6.       Dni wolne od nauki: 1.11.2013r.; 11.11,2013r.; 6.01.2014r.; 1.05.2014r.; 19.06.2014r.; 1.04.2014r. (sprawdzian po klasie szóstej)2.05.2014r.(dzień wolny po odpracowaniu 26.04.2014r.), 20.06.2014r. (dzień wolny po odpracowaniu 7.06.2014r.)

7.       Ferie letnie: 28.06.2014r. – 31.08.2014r.

II. Kalendarz sprawdzianu na koniec klasy VI-ej:

1.       Sprawdzian właściwy po klasie szóstej – 01.04.2014 /wtorek, g.9.00/

2.       Termin dodatkowy sprawdzianu – 03.06.2014r. /wtorek, g.9.00/

3.       Ostateczny termin wydania opinii dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się /dysleksja, dysgrafia, …/ - 30.09.2013r.

4.       Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 15.10.2013r.

5.       Ogłoszenie wyników sprawdzianu – 18.06.2014r.

III. Diagnozy wewnątrzszkolne:

1.       Klasy I – 10.09.2013r., 15-16.05.2014r.

2.       Klasy II – 15-16.05.2014r.

3.       Klasy III –15-16.05.2014r, OBUT

4.       Klasy IV – 25.09.2013r. (j. polski - WCDN), 26.09.2013r.(matematyka - WCDN), 22.05.2014r.

5.       Klasy V – 28.01.2014r. (matematyka - WCDN), 29.01.2014r. (j. polski - WCDN),  22.05.2014r.

6.       Klasy VI – 02.10.2013r., 13.12.2013r., styczeń/luty (OPERON) , 06.03.2014r.

7.       Diagnoza językowa :

 • j. angielski (4abc) – 25.09.2013r.
 • j. angielski (5abc) – marzec 2014r. (WCDN), 20.05.2014r.
 • j. angielski (6abc) – 21.05.2014r.
 • j. niemiecki (6abc) – 23.05.2014r.

IV. Klasyfikacja

I półrocze:

-          Poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców /poprzez wpis do zeszytu kontaktowego/ o przewidywanych ocenach. Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej – do 17.12.2013r.

-          Wystawienie ocen – 17.01.2014r.

-          Rada klasyfikacyjna – 23.01.2014r.

-          Rada podsumowująca I semestr – 11.02.2014r.

II półrocze:

-          Poinformowanie uczniów /odp. wychowawcy/ i rodziców poprzez kartę przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego /Rodzice są zobowiązani podpisać Kartę/ – do 13.05.2014r. Rodzice mogą także otrzymać informację dot. możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

-          Wystawienie ocen – 13.06.2014r.

-          Rada klasyfikacyjna – 17.06.2014r.

-          Odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania – 6.07.2014r

-          Egzaminy :  Klasyfikacyjny, poprawkowy, sprawdzający – 29.08.2014r.

-          Rada podsumowująca rok szkolny – 28.06.2014r.

V. Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 0 – 6:

1.       Zebrania:10.09.2013r., 12.11.2013r., 28.01.2014r. (wywiadówka), 11.03.2014r., 13.05.2014r., 10.06.2014r.

2.       Konsultacje:15.10.2013r., 17.12.2013r., 15.04.2014r.

VI. Godziny pracy:

1.       Sekretariat – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 15:30.

2.       Biblioteka – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.

3.       Pedagog –dyżury dla rodziców: wtorek 16:00-17:00 – klasy 0-III (sala nr 52), środa 15:00-17:00 - klasy IV-VI (gabinet nr 7 na paterze obok sali gimnastycznej).

       Ponadto każdy z pedagogów prowadzi zajęcia dla wyznaczonych uczniów wszystkich poziomów klas.

4.         Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:45 do 16:45 (Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy!).

5.       Pielęgniarka–wtorki 7:30 – 15:30; czwartki 7:30 – 15:30; piątki 11:45 – 15:45 .

6.       Stołówka - wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11:45 – 14:00; cena jednego obiadu – 3 zł. (cena od stycznia 2014r. może ulec zmianie ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych).

VII. Ważne imprezy i wydarzenia:

1.       Pasowanie na Krasnala /11.10.2013r./; Pasowanie Pierwszoklasistów /14.10.2013r./, Pasowanie Czwartoklasistów /12.10.2013r./, Święto Patronki Szkoły /14.10.2013r./,Szkolny Festiwal Nauki /27.09.2013r/. – pokazy interaktywne na terenie szkoły w ramach XI DFN/, apel z okazji 11 Listopada /9.11.2013r./ apel z okazji 3 Maja /30.04.2014r./, Dzień Sportu – Piknik Rodzinny (7.06.2014r.), kiermasz bożonarodzeniowy, Bal Karnawałowy, Dzień Wiosny, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Święto Niezapominajki oraz inne działania i imprezy zgodnie z kalendarzami poszczególnych klas.

2.       Wyjścia i wycieczki dydaktyczno – wychowawcze /w tym „zielone” i „białe szkoły”/ zgodnie z planem pracy nauczycieli i wychowawców.

VIII. Priorytety pracy/ zadania szkoły w bieżącym roku szkolnym:                            

1.       Doskonalenie umiejętności kluczowych z zakresu przedmiotów humanistycznych w zakresie pisania ze szczególnym uwzględnieniem poprawności językowej.

2.       Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów /analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz diagnoz wewnętrznych i sprawdzianu po klasie szóstej, osiągnięcia uczniów w konkursach/.

3.       Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania w klasach pierwszych oraz w klasach piątych.

4.       Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa.

5.       Stałe monitorowanie frekwencji uczniów.

6.       Integracja dziecka pięcioletniego oraz sześcioletniego w grupie zróżnicowanej wiekowo.

7.       Rozwijanie i wspieranie zainteresowań oraz uzdolnień poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

IX. Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

·           Eduscience – program dotyczący podnoszenia kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii

·           Międzynarodowyprogram Destination ImagiNation -  OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia

·           Wrocławski program edukacyjny kładący nacisk na rozwój artystyczny „Od inspiracji do kreacji” w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej (WKE)

·         Wrocławski program „Szkoła w mieście”

·           Wrocławski program pilotażowy wykorzystania sprzętu komputerowego podczas zajęć edukacyjnych

·         Wojewódzki program promocji zdrowia w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

·         Ogólnopolski program „Szkoła Ucząca Sięwe współpracy z CEO.

·         Dolnośląski program „Bezpieczna szkoła”.

·         Dolnośląski program „Szkoła wspierająca turystykę”.

·         Ogólnopolski program „Cały Wrocław czyta dzieciom”

·         Wrocławski program „Język maszyn”

·         Wrocławski projekt kulturowy „Młodzi obywatele kultury”

·         Szwajcarsko - Polski  Program ( KIK/34) pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym
poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

X. Planowane przedsięwzięcia ważne dla szkoły:

·         VIII Ogólnoszkolna Biesiada pt. „” - 28.11.2013r. – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

·         Drzwi Otwarte - 25.03.2014r. (rekrutacja elektroniczna do szkoły - od kwietnia 2014r.)

XI. Sukcesy i osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2012/2013:

1.       Bardzo wysoki poziom nauczania – średnia ze sprawdzianu po klasie szóstej corocznie wyższa od średniej miasta.

SP 63 po sprawdzianie szóstoklasisty zajmuje czołowe miejsce wśród publicznych szkół podstawowych.

2.       Brak wagarów i ocen nagannych zachowania.

3.       I  miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Twórczego Rozwiązywania Problemów oraz udział drużyn „Drem Team” w światowym finale w Knoxville, w USA.

4.       Organizacja międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas szóstych na prezentację multimedialną w j. angielskim pt. „Visit This Place With Me”.

5.       VIII Ogólnoszkolna Biesiada pt. . „55 – lecie SP63”.

6.       Drzwi Otwarte.

7.       Działania w ramach Dolnośląskiego oraz Szkolnego Festiwalu Nauki (pokazy interaktywne na terenie SP 63).

8.       Sukcesy szkolnego chóru „Crescendo”.

9.       Sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

10.    Duża liczba oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych.

11.    Wysoki poziom uroczystości szkolnych.

12.    Współpraca z rodzicami.

13.    Współpraca z Dawną Polonią Wrocławską, parafiami, Dolnośląską Biblioteką Publiczną oraz instytucjami kulturalno – oświatowymi Wrocławia.

14.    Systematycznie przeprowadzany egzamin na kartę rowerową.

XII. Inne ważne informacje:

1.       Wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2013/2014 – 25 zł/ semestr/osoba.

2.       Wysokość składki ubezpieczeniowej PZU – 52 zł/rok szkolny/osoba.

3.       W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że rodziców/ opiekunów obowiązuje zakaz schodzenia do szatni oraz wchodzenia na piętra, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne (wyjątkowo po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni lub w sekretariacie).

4.       Obiady:

 • Wpłatza obiady na konto bankowe należy dokonywać w dniach 1 – 15 każdego miesiąca za miesiąc bieżący (liczy się data wpływu środków na konto). Nie należy dokonywać przedpłat.
 • Opłaty gotówkowe za obiadyprzyjmowane są tylko w pierwsze 3 dni robocze danego miesiąca w wyznaczonych godzinach (inf. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły).
 • Nieobecność dziecka lub rezygnację z obiadu należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie lub osobiście najpóźniej do godziny 8.30 do sekretariatu szkoły. Obowiązek odwoływania obiadów (wycieczka, „zielona szkoła” itp.) spoczywa na rodzicach.Zgłoszeńe-mail nie przyjmuje się.
 • Ze względów organizacyjnych w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka lub rezygnacji z obiadu nie dokonuje się odpisu za obiad. Odpis uwzględniany jest dopiero od dnia następnego.
 • W dniu zgłoszenia rezygnacji z obiadu rodzic może przyjść w godzinach wydawania obiadów i zabrać obiad do przyniesionego przez siebie naczynia.
 • Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu rozliczane są w następnym miesiącu.
 • Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.45 do 14.00.
 • W sytuacji niedopełnienia powyższych formalności dziecko nie będzie mogło  korzystać z posiłków w dniach, za które nie dokonano opłaty.
 • W dniu 1.04.2014r.(sprawdzian po klasie szóstej) obiady nie będą wydawane.

5.       Uczęszczanie na lekcje religii nie jest obowiązkowe. Przypominamy, że ocena z religii w klasach 4 – 6 jest wliczana do średniej ocen.

6.       Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

7.       Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców lub osobiście przez rodziców.

8.       Informujemy, że parking szkolny przeznaczony jest jedynie dla pracowników szkoły.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach dydaktyczno-wychowawczych. Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy. Życzymy sukcesów Państwa dzieciom a naszym uczniom, Państwu zaś zadowolenia z pracy naszej szkoły.

 

Kierownictwo Szkoły i Rada Pedagogiczna

 

SP 63 im. Anny Jasińskiej, ul. Mennicza 21-23, 50-057 Wrocław; tel/fax 344-25-84; www.sp63.wroc.pl, e - mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.