Get Adobe Flash player

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

I. Ferie, dni wolne od nauki:

1.       Rok szkolny rozpoczyna się 01.09.2015r. a kończy 31.08.2016r. z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 24.06.2016r. /piątek/

2.       I półrocze: 1.09.2015r. – 31.01.2016r.

II półrocze: 1.02.2016r. – 26.06.2016r.

3.       Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa oraz Nowy Rok: 23 - 31 grudnia 2015r., 1 stycznia 2016r.

4.       Ferie zimowe: 1 lutego 2016r. – 14 lutego 2016r.

5.       Świąteczna przerwa wielkanocna: 24-29 marca 2016r.

6.       Dni wolne od nauki: 11.11.2015r.; 6.01.2016r.; 3.05.2016r.; 5.04.2016r. (sprawdzian po klasie szóstej); 26.05.2016r. (Boże Ciało); 2.05.2016r. (dyżur; piknik rodzinny – 4.06.2016r.) 27.05.2016r. (dzień wolny po odpracowaniu 23 kwietnia 2016r.)

7.       Ferie letnie: 25.06.2016r. – 31.08.2016r.

II. Kalendarz sprawdzianu na koniec klasy VI-ej:

1.       Sprawdzian właściwy po klasie szóstej – 5 kwietnia 2016r. (wtorek). Część 1. godz. 9:00: język polski i matematyka. Część 2. godz. 11:45: język angielski.

2.       Termin dodatkowy sprawdzianu – 2 czerwca 2016r. (czwartek). Część 1. godz. 9:00: język polski i matematyka. Część 2. godz. 11:45: język angielski.

3.       Ostateczny termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii wydanej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 15.10.2015r.

4.       Zebranie od rodziców oświadczeń o akceptacji lub ewentualnej rezygnacji z prawa do zdawania sprawdzianu w warunkach i formach dostosowanych – 24.11.2015r.

5.       Ogłoszenie wyników sprawdzianu – 27.05.2016r.

III. Diagnozy wewnątrzszkolne:

1.       Klasy II – 11-12.05.2016r.

2.       Klasy III – 14.04.2016r. OPERON, maj OBUT

3.       Klasy IV – 9.09.15r. WCDN matematyka, 10.09.15r. WCDN j. polski, 7.06.16r.

4.       Klasy V – 23-24.02.16r. WCDN, maj DUMA

5.       Klasy VI – 6.10.15r., 25.11.15r., 12.01.16r., 25.02.16r.

6.       Diagnoza językowa:

 • j. angielski (4abc) – 24.09.15r.
 • j. angielski (5abc) – marzec 2016r. WCDN
 • j. angielski (6abc) – 7.10.15r., 26.11.15r., 12.01.16r., 25.02.16r., 24.05.16
 • j. niemiecki (5abc) - marzec 2016r. WCDN
 • j. niemiecki (6abc) - 25.05.16r.

IV. Klasyfikacja

I półrocze:

-          Poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców /poprzez wpis do zeszytu kontaktowego/ o przewidywanych ocenach. Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej lub obniżonej zachowania – do 15.12.2015r.

-          Wystawienie ocen – 15.01.2016r.

-          Rada klasyfikacyjna – 19.01.2016r.

-          Rada podsumowująca I semestr – 16.02.2016r.

II półrocze:

-          Poinformowanie uczniów /odp. wychowawcy/ i rodziców poprzez kartę przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego /Rodzice są zobowiązani podpisać Kartę/ – do 10.05.2016r. Rodzice mogą także otrzymać informację dot. możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

-          Wystawienie ocen – 10.06.2016r.

-          Rada klasyfikacyjna – 14.06.2016r.

-          Odwołanie od procedury wystawienia oceny z przedmiotu lub zachowania – 28.06.2016r

-          rada podsumowująca rok szkolny – 25.08.2016r.

V. Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 1 – 6:

1.       Zebrania:Zebrania: 8.09.2015r., 3.11.2015r., 21.01.2016r. (wywiadówka – czwartek), 8.03.2016r., 10.05.2016r., 16.06.2016r. (wywiadówka – czwartek)

2.       Konsultacje:6.10.2015r., 15.12.2015r., 12.04.2016r.

VI. Godziny pracy:

1.       Sekretariat – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 15:30.

2.       Biblioteka – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.

3.       Pedagog –dyżury dla rodziców: wtorek 16:00-17:00 – klasy 0-III (sala nr 64), poniedziałek 15:00-17:00 - klasy IV-VI (gabinet nr 7 na paterze obok sali gimnastycznej).

       Ponadto każdy z pedagogów prowadzi zajęcia dla wyznaczonych uczniów wszystkich poziomów klas.

4.         Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:45 do 16:45 (Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy!).

5.       Pielęgniarka– wtorki 07:30 – 11:30; środy 7:30 – 15:30; czwartki 07:30 – 11:30; piątki 07:30 – 15:30.

6.       Stołówka - wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11:45 – 14:00; cena jednego obiadu – 4,50 zł.

VII. Ważne imprezy i wydarzenia:

 1. Pasowanie na Świetliczaka /20 i 23.10.2015r./, Pasowanie Pierwszoklasistów /14.10.2015r./, Pasowanie Czwartoklasistów /14.10.2015r./, Święto Patronki Szkoły /14.10.2015r./, Szkolny Festiwal Nauki /18 - 23.09.2015r/ - pokazy interaktywne na terenie szkoły w ramach XVIII DFN/, Szkolny Festiwal Nauki /28.09.2015r/. – prezentacje uczniowskie na terenie szkoły w ramach XVIII DFN/, apel z okazji 11 Listopada /10.11.2015r./, apel z okazji 3 Maja /29.04.2016r./, biesiada ogólnoszkolna /26.11.2015r. czwartek/, Dzień Sportu – Piknik Rodzinny (3.06.2016r. – za 2.05.2016r.), Drzwi Otwarte /18.02.2016r./, kiermasz bożonarodzeniowy, bal karnawałowy, Dzień Wiosny, Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Święto Niezapominajki oraz inne działania i imprezy zgodnie z kalendarzami poszczególnych klas.

2.         Wyjścia i wycieczki dydaktyczno – wychowawcze /w tym „zielone szkoły”/ zgodnie z planem pracy nauczycieli i wychowawców.

VIII. Priorytety pracy/ zadania szkoły w bieżącym roku szkolnym:

1.       Promocja czytelnictwa.

2.       Edukacja matematyczna i przyrodnicza na wszystkich przedmiotach 1-3 i 4-6.

3.       Przeciwdziałanie przejawom agresji wśród dzieci oraz dbałość o ich bezpieczeństwo.

4.       Promowanie zdrowego stylu życia - Zdrowa Szkoła.

5.       Diagnoza osiągnięć z zakresu edukacji matematycznej w klasach 1 – 3  oraz 4 - 6.

6.       Wykorzystanie gier edukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem klas 4 – 6.

7.       Wykorzystanie sprzętu komputerowego (notebooki) podczas zajęć edukacyjnych w klasach 4 – 6.

8.       Twórcze rozwiązywanie problemów – wykorzystywanie przez nauczycieli w praktyce zdobytych podczas szkoleń umiejętności.

9.       Doskonalenie umiejętności kluczowych w zakresie liczenia ze szczególnym uwzględnieniem klas szóstych.

10.    Dostosowanie działań edukacyjno – wychowawczych świetlicy szkolnej do potrzeb dzieci – zajęcia stałe, tematyczne.

11.    Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów /analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz diagnoz wewnętrznych i sprawdzianu po klasie szóstej, osiągnięcia uczniów w konkursach/.

12.    Doskonalenie umiejętności czytania w klasach 1-3 (w ramach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej).

13.    Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania w klasach pierwszych, drugich i czwartych.

14.    Rozwijanie i wspieranie zainteresowań oraz uzdolnień poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

15.    Stałe monitorowanie frekwencji uczniów.

16.    Rozwijanie umiejętności w zakresie pracy zespołowej.

17.    Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie współpracy między poziomami (1 – 3 oraz 4 – 6).

18.    Działania w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

IX. Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

·           Międzynarodowyprogram Destination ImagiNation -  OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia

·           Wrocławski program edukacyjny kładący nacisk na rozwój artystyczny „Od inspiracji do kreacji” w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej (WKE)

·         Wrocławski program „Szkoła w mieście”

·         Innowacja pedagogiczna pt. „Lekcje twórczości”

·         Program „Lepsza edukacja – nowe strategie uczenia”

·         Wrocławski program „Język maszyn”

·         Wrocławski program „Dzieci dla klimatu”

·         Wrocławski projekt kulturowy „Młodzi Obywatele Kultury”, „Młodzi Obywatele Nauki” oraz „Młodzi Obywatele Świata”

·         Wrocławski projekt „Nasze marzenie – zdrowe jedzenie”.

·         Wrocławski projekt „Śpiewający Wrocław”

·         Dolnośląski program zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej i kształtowania odpowiednich nawyków i postaw „Mały Mistrz”

·         Volleymania – miejski projekt popularyzujący siatkówkę

·         Wojewódzki program promocji zdrowia w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

·         Dolnośląski program „Bezpieczna szkoła”

·         Dolnośląski program „Szkoła promująca turystykę”

·      „Mały Mistrz” – Dolnośląski program zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej i kształtowania odpowiednich nawyków i postaw

·         Wrocławski program „Cały Wrocław czyta”

·         Szwajcarsko - Polski  Program (KIK/34) pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym
poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” we współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

X. Planowane przedsięwzięcia ważne dla szkoły:

·         IX Ogólnoszkolna Biesiada pt. „Kurtyna w górę!” - 26.11.2015r. – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

·         Drzwi Otwarte – 17.03.2016r. (rekrutacja elektroniczna do szkoły - od marca 2015r.)

·           Cykliczne zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica” – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

XI. Sukcesy i osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2014/2015:

1.       Bardzo wysoki poziom nauczania – średnia ze sprawdzianu po klasie szóstej corocznie wyższa od średniej miasta.

SP 63 po sprawdzianie szóstoklasisty zajmuje czołowe miejsce wśród publicznych szkół podstawowych.

2.       Utworzenie dodatkowej klasy pierwszej w związku z bardzo dużą liczbą kandydatów spoza obwodu szkoły wynikającą ze świetnej opinii szkoły w środowisku lokalnym.

3.       III  miejsce w Międzynarodowej Olimpiadzie Twórczego Rozwiązywania Problemów w Knoxville, w USA.

4.       Współorganizacja I Interdyscyplinarnej Konferencji „Z matematyką w tle”.

5.       Pięcioro laureatów Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szk. 2014/2015 oraz dwóch laureatów w roku szk. 2015/2016.

6.       III miejsce w finale krajowym XXIX Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych.

7.       VII miejsce w finale Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu.

8.       I miejsce w finale konkursu lingwistycznego „Wieża Babel”.

9.       III miejsce w konkursie „Matematyka i Ekonomia” dla szkół podstawowych.

10.    I, II oraz III miejsce w konkursie na projekty badawcze w ramach II Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży Wrocławskich Szkół.

11.    Cykliczne zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica”.

12.    Realizacja innowacji pedagogicznej „Szkoła w mieście”.

13.    Organizacja międzyszkolnego konkursu dla uczniów klas szóstych na prezentację multimedialną w j. angielskim pt. „Visit This Place With Me”.

14.    X Ogólnoszkolna Biesiada pt. „Na ludowo”.

15.    Organizacja Drzwi Otwartych.

16.    Działania w ramach Dolnośląskiego oraz Szkolnego Festiwalu Nauki (pokazy interaktywne na terenie SP 63).

17.    Sukcesy szkolnego chóru „Crescendo”.

18.    Sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

19.    Lekcje twórczości w klasach I – III.

20.    Duża liczba oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych.

21.    Wysoki poziom uroczystości szkolnych.

22.    Współpraca z rodzicami – organizacja Balu Karnawałowego dla klas 0 – 3 oraz Pikniku Sportowego.

23.    Brak wagarów i ocen nagannych zachowania.

XII. Inne ważne informacje:

1.       Wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 – 25 zł/ semestr/osoba.

2.       Wysokość składki ubezpieczeniowej PZU – 50 zł/rok szkolny/osoba.

3.       W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że rodziców/ opiekunów obowiązuje zakaz schodzenia do szatni oraz wchodzenia na piętra, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne (wyjątkowo po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni lub w sekretariacie).

4.       Obiady:

 • Wpłat za obiady na konto bankowe należy dokonywać w dniach od 20 do 25 każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów (liczy się data wpływu środków na konto szkoły).
 • Informacja o wpłatach gotówkowych za obiady będzie zamieszczana na bieżąco na tablicy ogłoszeń przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Nieobecność dziecka lub rezygnację z obiadu należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9:00 w  dniu poprzedzającym nieobecność lub rezygnację wyłącznie telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły. Zgłoszeń e-mail nie przyjmuje się.
 • W dniu zgłoszenia rezygnacji z obiadu rodzic może przyjść w godzinach wydawania obiadów i zabrać obiad do przyniesionych przez siebie pojemników.
 • Ze względów organizacyjnych w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka lub rezygnacji z obiadu nie dokonuje się odpisu za obiad. Odpis uwzględniany jest dopiero od dnia następnego.
 • W przypadku udziału dziecka w wycieczce szkolnej lub „zielonej szkole” rodzic jest zobowiązany poinformować o odwołaniu obiadów wychowawcę klasy/organizatora wycieczki, którym może być inny nauczyciel SP63.
 • Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu rozliczane są w następnym miesiącu tylko na podstawie nieobecności zgłoszonych w sekretariacie.
 • Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.45 do 14.00.
 • W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY ZA OBIADY W WYZNACZONYM TERMINIE DZIECKO NIE OTRZYMA OBIADU POCZĄWSZY OD PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA, ZA KTÓRY NIE DOKONANO OPŁATY.
 • CAŁKOWITĄ REZYGNACJĘ Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW WYDAWANYCH W SZKOLE RODZIC/OPIEKUN PRAWNY MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO REZYGNACJĘ.

5.       W dniu 5.04.2016r.(sprawdzian po klasie szóstej) obiady nie będą wydawane.

6.       W roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z obowiązującymi zmianami w prawie rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki. Ocena z religii lub etyki jest wliczana do średniej ocen (w przypadku, gdy uczeń uczęszczał zarówno na zajęcia religii jak i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen uzyskanych z tych zajęć).

7.       Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń fizycznych jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

8.       Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców, osobiście przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną pisemnie.

9.       Informujemy, że parking szkolny przeznaczony jest jedynie dla pracowników szkoły.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach dydaktyczno-wychowawczych. Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy. Życzymy sukcesów Państwa dzieciom a naszym uczniom, Państwu zaś zadowolenia z pracy naszej szkoły.

 

Kierownictwo Szkoły i Rada Pedagogiczna

 

SP 63 im. Anny Jasińskiej, ul. Mennicza 21-23, 50-057 Wrocław; tel/fax 798-68-57; www.sp63.wroc.pl, e - mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.