Get Adobe Flash player
60-LECIE_Banerek_1366x300px

24-28 listopada 2017r. jubileusz 60 lecia szkoły 1957r. - 2017r.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

I. Ferie, dni wolne od nauki:

1.       Rok szkolny rozpoczął się 04.09.2017r. a kończy 31.08.2018r.  (obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 22.06.2018r. /piątek/)

2.       I semestr: 4.09.2017r. – 14.01.2018r.

II semestr: 29.01.2018r. – 22.06.2018r.

3.       Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa oraz Nowy Rok: 23.12. 2017r.  – 1.01.2018r.,

4.       Ferie zimowe: 15 stycznia – 28 stycznia  2018r.

5.       Świąteczna przerwa wielkanocna: 29 marca - 3 kwietnia 2018r.

6.       Dni wolne od nauki: 1.11.2017r.; 1.05.2018r.;  3.05.2018r., 31.05.2018r. (Boże Ciało); pozostałe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ogłosi Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców – do 30 września 2017r.

7.       Ferie letnie: 22.06.2018r. – 31.08.2018r.

II. Diagnozy wewnątrzszkolne:

1.       Klasy II – 10 - 11.05.2018r.

2.       Klasy III – 10 - 11.05.2018r.

3.       Klasy IV – 20.09.17r. WCDN matematyka, 21.09.17r. WCDN j. polski, maj 2018r. – j. polski wewnątrzszkolna

4.       Klasy V – 26.09.2017r. NOWA ERA j. polski, maj 2018r. – NOWA ERA j. polski

5.       Klasy VI – 19.09.2017r. – NOWA ERA j. polski, 24.04.2018r. WCDN j. polski, 25.04.2018r. WCDN matematyka,

6.       Klasy VII – 28.09.2017r. – NOWA ERA j. polski, maj 2018r. – NOWA ERA j. polski

7.       Diagnoza językowa:

  • j. angielski  – kl. IV – 22.09.2017r.,  kl.VI – 21.05.2018r.
  • j. niemiecki  – kl. VI – 18.05.2018r.

III. Klasyfikacja

I semestr:

-          poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach – 5.12.2017r.

-          wystawienie ocen – 5.01.2018r.

-          rada klasyfikacyjna – 9.01.2018r.

-          rada podsumowująca I semestr – 30.01.2018r.

II semestr:

-          poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie – 8.05.2018r.

-          wystawienie ocen – 8.06.2018r.

-          rada klasyfikacyjna – 12.06.2018r.

-          rada podsumowująca rok szkolny – 20.06.2018r.

 

IV. Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 1 – 7:

 

Zebrania: 12.09.2017r., 5.12.2017r., 6.02.2018r., 8.05.2018r.

Konsultacje: 10.10.2017r., 14.11.2017r., 2.01.2018r., 6.03.2018r., 10.04.2018r., 5.06.2018r.

 

V. Godziny pracy:

1.       Sekretariat – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 15:30.

2.       Biblioteka – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.

3.       Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:45 do 16:45

Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy!

4.       Pielęgniarka– poniedziałki 12:00-16:00; wtorki 7:30 – 15:30; czwartki 07:30 – 11:30; piątki 07:30 – 11:30.

5.       Stołówka - wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11:45 – 14:00; cena jednego obiadu – 4,50 zł.

 

VI. Ważne imprezy i wydarzenia:

1. Pasowanie Pierwszoklasistów /13.10.2017r./, apel z okazji 11 Listopada  /10.11.2017r./, Święto Szkoły /28 - 30.11.2017r./, apel z okazji 3 Maja  /30.04.2018r./, Dzień Sportu /25 – 29.09.2017r./,  Piknik Rodzinny  /9.06.2018r./, Drzwi Otwarte Szkoły /7.04.2018r./  Dzień Wiosny /21.03.2018r./,

Dzień Ziemi /20.04.2018r./,  Święto Niezapominajki /15.05.2018r./, Szkolna Olimpiada Kreatywności /trzeci tydzień lutego/ oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy, Bal Karnawałowy,  Mini Playback Show, Dzień Języków Obcych oraz inne działania i imprezy zgodnie z kalendarzami poszczególnych klas.

2.  Wyjścia i wycieczki dydaktyczno – wychowawcze /w tym „zielone szkoły”/ zgodnie z planem pracy nauczycieli i wychowawców.

 

VII. Priorytety pracy/ zadania szkoły w bieżącym roku szkolnym:

1.       Promocja czytelnictwa.

2.       Bezpieczeństwo w Internecie.

3.       Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4.       Przeciwdziałanie przejawom agresji wśród dzieci oraz dbałość o ich bezpieczeństwo.

5.       Promowanie zdrowego stylu życia - Zdrowa Szkoła.

6.       Edukacja regionalna.

7.       Podnoszenie jakości edukacji matematyczno – przyrodniczej i informatycznej.

8.       Twórcze rozwiązywanie problemów.

9.       Rozwijanie i wspieranie zainteresowań oraz uzdolnień poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

10.    Stałe monitorowanie frekwencji uczniów.

 

VIII. Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

·         Wrocławski program edukacyjny kładący nacisk na rozwój artystyczny „Od inspiracji do kreacji” w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej;

·         Międzynarodowyprogram Destination ImagiNation -  OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia;

·         Program „Szkoła ucząca się”

·         Wrocławski program  „Szkoła w mieście”;

·         Innowacja pedagogiczna pt. „Lekcje twórczości”;

·         Program „Lepsza edukacja – nowe strategie uczenia”;

·         Wrocławski projekt kulturowy „Młodzi Obywatele Kultury”, „Młodzi Obywatele Nauki” oraz „Młodzi Obywatele Świata”;

·         Wrocławski projekt „Nasze marzenie – zdrowe jedzenie”;

·         Dolnośląski program zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej i kształtowania odpowiednich nawyków i postaw „Mały Mistrz”;

·         Volleymania – miejski projekt popularyzujący siatkówkę;

·         Wojewódzki program promocji zdrowia w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;

·         Dolnośląski program „Bezpieczna szkoła”;

·         Dolnośląski program „Szkoła promująca turystykę”;

·         Ogólnopolski program „Cała POLSKA czyta dzieciom”;

·         Ogólnopolski projekt Akademia Chóralna.

 

XII. Inne ważne informacje:

1. Wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 – 25 zł/ semestr/osoba.

Konto Rady Rodziców: PKO BP 66 1440 1156 0000 0000 1543 3175

2.  Wysokość składki ubezpieczeniowej – 44zł/rok szkolny/osoba (Compensa) – wpłaty do 26.09.2017r. do godz. 15.00 – u skarbników klasowych.

3.  W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy rodziców/opiekunów o odprowadzenie dzieci na parter szkoły. Dzieci w szatni i na wyższych piętrach znajdują się pod opieką nauczycieli.

4.  Obiady: W roku szkolnym  2017/2018 wpłat za obiady można dokonywać jedynie przelewem na wydzielone konto bankowe:

PKO BP 66 1020 5226 0000 6802 0416 1253.

W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasę, okres, za który wnoszona jest opłata.

  • Wpłat za obiady na konto bankowe należy dokonywać od 20 do ostatniego (30/31) dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów (liczy się data wpływu środków na konto szkoły).
  • Nieobecność dziecka lub rezygnację z obiadu należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9:30 w  dniu poprzedzającym nieobecność lub rezygnację wyłącznie telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły. Zgłoszeń e-mail nie przyjmuje się.
  • Ze względów organizacyjnych w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka lub rezygnacji z obiadu nie dokonuje się odpisu za obiad. Odpis uwzględniany jest dopiero od dnia następnego.
  • W przypadku udziału dziecka w wycieczce szkolnej lub „zielonej szkole” rodzic jest zobowiązany poinformować o odwołaniu obiadów.
  • Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu rozliczane są w następnym miesiącu tylko na podstawie nieobecności zgłoszonych w sekretariacie.
  • Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.45 do 14.00.
  • Całkowitą rezygnację z korzystania z obiadów wydawanych w szkole rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w sekretariacie szkoły najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.
  • W przypadku braku wpłaty za obiady w wyznaczonym terminie dziecko nie otrzyma obiadu.

5.       W roku szkolnym 2017/2018 rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka

w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki. Oceny z religii i etyki wliczane są do średniej ocen.

6.       W roku szkolnym 2017/2018 rodzice uczniów klas 4 – 7 deklarują w formie pisemnej  rezygnację z zajęć Wychowania do życia w rodzinie.

7.       Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń fizycznych jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

8.       Informujemy, że parking szkolny przeznaczony jest jedynie dla pracowników szkoły.

 

 

 

 

 

Marzanna Wolska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63

im. Anny Jasińskiej we Wrocławiu