Get Adobe Flash player

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

I. Ferie, dni wolne od nauki:

1.       Rok szkolny rozpoczyna się 01.09.2016r. a kończy 31.08.2017r. z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 23.06.2017r. /piątek/

2.       I półrocze: 1.09.2016r. – 31.01.2017r.

II półrocze: 1.02.2017r. – 23.06.2017r.

3.       Świąteczna przerwa bożonarodzeniowa oraz Nowy Rok: 23 - 31 grudnia 2016r.,

4.       Ferie zimowe: 13 lutego 2017r. – 26 lutego 2017r.

5.       Świąteczna przerwa wielkanocna: 13 -18 kwietnia 2017r.

6.       Dni wolne od nauki: 31.10.2016r. (dzień wolny po odpracowaniu 22.10.2016r.); 1.11.2016r.; 11.11.2016r.; 6.01.2017r.; 1.05.2017r., 3.05.2017r.; 15.06.2017r. (Boże Ciało); 2.05.2017r.(dzień wolny po odpracowaniu 22.04.2017r.); 16.06.2017r. (dyżur; piknik rodzinny – 3.06.2017r.)

7.       Ferie letnie: 24.06.2017r. – 31.08.2017r.

II. Diagnozy wewnątrzszkolne:

1.       Klasy II – 10-11.05.2017r.

2.       Klasy III – 16-17.05.2017r., maj OBUT

3.       Klasy IV – 9.09.16r. WCDN matematyka, 8.09.16r. WCDN j. polski, 10.05.17r.

4.       Klasy V – 12.01.17r. WCDN matematyka, 13.01.17r. WCDN j. polski, maj IBE

5.       Klasy VI – 13.10.16r., 3.03.17r., 31.05.17r.

6.       Diagnoza językowa:

 • j. angielski (4abc) – 28.09.17r.
 • j. angielski (6abc) – 17.05.17r.
 • j. niemiecki (6abc) - 18.05.17r.

III. Klasyfikacja

I półrocze:

-          Poinformowanie uczniów /odp. n-le przedmiotów i wychowawcy/ i rodziców /poprzez wpis do zeszytu kontaktowego/ o przewidywanych ocenach. Rodzice są zobowiązani podpisać informację o grożącej dziecku ocenie niedostatecznej lub obniżonej zachowania – do 13.12.2016r.

-          Wystawienie ocen – 13.01.2017r.

-          Rada klasyfikacyjna – 17.01.2017r.

-          Rada podsumowująca I semestr – 31.01.2017r.

II półrocze:

-          Poinformowanie uczniów /odp. wychowawcy/ i rodziców poprzez kartę przewidywanych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania   na koniec roku szkolnego /Rodzice są zobowiązani podpisać Kartę/ – do 9.05.2017r. Rodzice mogą także otrzymać informację dot. możliwości poprawienia przez dziecko oceny.

-          Wystawienie ocen – 9.06.2017r.

-          Rada klasyfikacyjna – 13.06.2017r.

-          Rada podsumowująca rok szkolny – 28.08.2017r.

IV. Zebrania i konsultacje z rodzicami uczniów klas 1 – 6:

1.       Zebrania:6.09.2016r., 8.11.2016r., 19.01.2017r. (wywiadówka – czwartek), 7.03.2017r., 9.05.2017r., 14.06.2017r. (wywiadówka – środa)

2.       Konsultacje:4.10.2016r., 13.12.2016r., 11.04.2017r.

V. Godziny pracy:

1.       Sekretariat – od poniedziałku do piątku – 7:30 – 15:30.

2.       Biblioteka – według grafiku zamieszczonego obok biblioteki.

3.       Pedagog –dyżury dla rodziców: czwartek 16:00-17:00 – klasy I-III (sala nr 64), poniedziałek 15:00-17:00 - klasy IV-VI (gabinet nr 7 na paterze obok sali gimnastycznej).

       Ponadto każdy z pedagogów prowadzi zajęcia dla wyznaczonych uczniów wszystkich poziomów klas.

4.         Świetlica – od poniedziałku do piątku od 6:45 do 16:45 (Prosimy o punktualne odbieranie dzieci ze świetlicy!).

5.       Pielęgniarka– poniedziałki 12:00-16:00; wtorki 7:30 – 15:30; czwartki 07:30 – 11:30; piątki 07:30 – 11:30.

6.       Stołówka - wydaje obiady od poniedziałku do piątku w godz. 11:45 – 14:00; cena jednego obiadu – 4,50 zł.

VI. Ważne imprezy i wydarzenia:

1.         Pasowanie na Świetliczaka /17-21.10.2016r./, Pasowanie Pierwszoklasistów /14.10.2016r./, Pasowanie Czwartoklasistów /14.10.2016r./, Szkolny Festiwal Nauki /20-27.09.2016r./ - pokazy interaktywne na terenie szkoły w ramach XVIII DFN/, Szkolny Festiwal Nauki /27.09.2016r/. – prezentacje uczniowskie na terenie szkoły w ramach XVIII DFN/, apel z okazji 11 Listopada /10.11.2016r./, apel z okazji 3 Maja /28.04.2017r./, biesiada ogólnoszkolna /24.11.2016r. czwartek/, Dzień Sportu – Piknik Rodzinny (3.06.2017r. – za 2.05.2017r.), Drzwi Otwarte, kiermasz bożonarodzeniowy, bal karnawałowy, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi, Święto Niezapominajki, Szkolna Olimpiada Kreatywności, Mini Playback Show, Dzień Języków Obcych oraz inne działania i imprezy zgodnie z kalendarzami poszczególnych klas.

2.         Wyjścia i wycieczki dydaktyczno – wychowawcze /w tym „zielone szkoły”/ zgodnie z planem pracy nauczycieli i wychowawców.

 

VII. Priorytety pracy/ zadania szkoły w bieżącym roku szkolnym:

1.       Promocja czytelnictwa.

2.       Rozwijanie kompetencji informatycznych w klasach1-3 i 4-6.

3.       Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.

4.       Przeciwdziałanie przejawom agresji wśród dzieci oraz dbałość o ich bezpieczeństwo.

5.       Promowanie zdrowego stylu życia - Zdrowa Szkoła.

6.       Działalność biblioteki szkolnej wykraczająca poza działania podstawowe.

7.       Edukacja regionalna.

8.       Wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

9.       Diagnoza osiągnięć z zakresu edukacji matematycznej w klasach 1 – 3  oraz 4 - 6.

10.    Twórcze rozwiązywanie problemów – wykorzystywanie przez nauczycieli w praktyce zdobytych podczas szkoleń umiejętności.

11.    Dostosowanie działań edukacyjno – wychowawczych świetlicy szkolnej do potrzeb dzieci – zajęcia stałe, tematyczne.

12.    Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów /analiza wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz diagnoz wewnętrznych, osiągnięcia uczniów w konkursach/.

13.    Doskonalenie umiejętności czytania w klasach 1-6.

14.    Monitorowanie realizacji podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania w klasach trzecich.

15.    Rozwijanie i wspieranie zainteresowań oraz uzdolnień poprzez udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i konkursach.

16.    Stałe monitorowanie frekwencji uczniów.

17.    Kontynuacja działań mających na celu wzmocnienie współpracy między poziomami (1 – 3 oraz 4 – 6).

18.    Działania w ramach World Games.

VIII. Realizowane projekty i programy przez cały rok szkolny:

 • ·         Wrocławski program edukacyjny kładący nacisk na rozwój artystyczny „Od inspiracji do kreacji”w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej;
 • ·         Międzynarodowyprogram Destination ImagiNation -  OczyMa Wyobraźni stymulujący rozwój twórczego myślenia;
 • ·         Wrocławski program, innowacja pedagogiczna „Szkoła w mieście”;
 • ·         Innowacja pedagogiczna pt. „Lekcje twórczości”;
 • ·         Program „Lepsza edukacja – nowe strategie uczenia”;
 • ·         Wrocławski program „Język maszyn”;
 • ·         Wrocławski projekt kulturowy „Młodzi Obywatele Kultury”, „Młodzi Obywatele Nauki” oraz „Młodzi Obywatele Świata”;
 • ·         Wrocławski projekt „Nasze marzenie – zdrowe jedzenie”;
 • ·         Dolnośląski program zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej i kształtowania odpowiednich nawyków i postaw „Mały Mistrz”;
 • ·         Volleymania – miejski projekt popularyzujący siatkówkę;
 • ·         Wojewódzki program promocji zdrowia w ramach Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie;
 • ·         Dolnośląski program „Bezpieczna szkoła”;
 • ·         Dolnośląski program „Szkoła promująca turystykę”;
 • ·         Ogólnopolski program „Cała POLSKA czyta dzieciom”;
 • ·           Ogólnopolski projekt Akademia Chóralna.

IX. Planowane przedsięwzięcia ważne dla szkoły:

·         XII Ogólnoszkolna Biesiada pt. „Wszystkie drogi prowadzą do…Wrocławia” - 24.11.2016r. – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

·         Cykliczne zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica” – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

X. Sukcesy i osiągnięcia szkoły w roku szkolnym 2015/2016:

1.       Bardzo wysoki poziom nauczania – średnia ze sprawdzianu po klasie szóstej corocznie wyższa od średniej miasta.

SP 63 po sprawdzianie szóstoklasisty zajmuje czołowe miejsce wśród publicznych szkół podstawowych.

2.       Utworzenie dodatkowej klasy pierwszej w związku z bardzo dużą liczbą kandydatów spoza obwodu szkoły wynikającą ze świetnej opinii szkoły w środowisku lokalnym.

3.       I i II  miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Twórczego Rozwiązywania Problemów.

4.       Dwóch laureatów Uczniowskiego Programu Stypendialnego w roku szk. 2015/2016 oraz jeden laureat w roku szk. 2016/2017.

5.       I miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Alfik”.

6.       II miejsce w finale krajowym XXX Międzynarodowych Mistrzostwach w Grach Matematycznych i Logicznych.

7.       VI miejsce w finale Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu.

8.       III miejsce w ogólnopolskim Konkursie Matematycznego Origami „Żuraw”.

9.       III miejsce w ogólnopolskim konkursie lingwistyki matematycznej „Wieża Babel”.

10.    Tytuły laureata i finalisty wojewódzkiego konkursu „zDolny Ślązaczek”.

11.    I miejsce w konkursie „Kangur matematyczny” na Dolnym Śląsku.

12.    II miejsce w wojewódzkim konkursie „Maraton matematyczny”.

13.    I, II oraz III miejsce w konkursie na projekty badawcze w ramach II Kongresu Naukowego Dzieci i Młodzieży Wrocławskich Szkół.

14.    Udział w Międzynarodowym Biennale Sztuki Użytkowej (trzy wyróżnienia).

15.    Sukcesy szkolnego chóru „Crescendo”: I i II miejsce w Dolnośląskim Przeglądzie Chórów.

16.    Sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych.

17.    Organizacja międzyszkolnego konkursu na prezentację multimedialną w j. angielskim pt. „Visit This Place With Me”.

18.    Cykliczne zajęcia dla rodziców w ramach „Akademii Rodzica”.

19.    Realizacja innowacji pedagogicznej „Szkoła w mieście”.

20.    Realizacja innowacji pedagogicznej „Lekcje twórczości”.

21.    XI Ogólnoszkolna Biesiada pt. „Kurtyna w górę!”.

22.    Szkolna Olimpiada Kreatywności.

23.    „Mosty ESK 2016”- współpraca ze szkołą w San Sebastian.

24.    Działania w ramach Dolnośląskiego oraz Szkolnego Festiwalu Nauki (pokazy interaktywne na terenie SP 63).

25.    Otrzymanie tytułu Szkoły Równego Traktowania.

26.    Organizacja Drzwi Otwartych.

27.    Organizacja półkolonii.

28.    Lekcje twórczości w klasach I – III.

29.    Duża liczba oraz różnorodność zajęć pozalekcyjnych.

30.    Wysoki poziom uroczystości szkolnych.

31.    Współpraca z rodzicami – organizacja Balu Karnawałowego dla klas 0 – 3 oraz Pikniku Sportowego.

32.    Zdrowy sklepik szkolny.

33.    Brak wagarów i ocen nagannych zachowania.

XII. Inne ważne informacje:

1. Wysokość wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 – 35 zł/ semestr/osoba. Drugie i kolejne dziecko w szkole - 17,50 zł / semestr/osoba

2. Wysokość składki ubezpieczeniowej PZU – 42 zł/rok szkolny/osoba.

3. W trosce o bezpieczeństwo dzieci informujemy, że rodziców/ opiekunów obowiązuje zakaz schodzenia do szatni oraz wchodzenia na piętra, gdzie odbywają się zajęcia lekcyjne (wyjątkowo po zgłoszeniu pracownikowi szkoły na portierni lub w sekretariacie).

4. Obiady:

 • Od roku szkolnego 2016/2017 wpłat za obiady można dokonywać jedynie przelewem na wydzielone konto bankowe: PKO BP 66 1020 5226 0000 6802 0416 1253. W tytule wpłaty należy podać: nazwisko i imię dziecka, klasę, okres, za który wnoszona jest opłata.
 • Wpłat za obiady na konto bankowe należy dokonywać w przedostatnim pełnym tygodniu każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z obiadów (liczy się data wpływu środków na konto szkoły).
 • Nieobecność dziecka lub rezygnację z obiadu należy zgłaszać najpóźniej do godz. 9:00 w  dniu poprzedzającym nieobecność lub rezygnację wyłącznie telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły. Zgłoszeń e-mail nie przyjmuje się.
 • W dniu zgłoszenia rezygnacji z obiadu rodzic może przyjść w godzinach wydawania obiadów i zabrać obiad do przyniesionych przez siebie pojemników.
 • Ze względów organizacyjnych w dniu zgłoszenia nieobecności dziecka lub rezygnacji z obiadu nie dokonuje się odpisu za obiad. Odpis uwzględniany jest dopiero od dnia następnego.
 • W przypadku udziału dziecka w wycieczce szkolnej lub „zielonej szkole” rodzic jest zobowiązany poinformować o odwołaniu obiadów wychowawcę klasy/organizatora wycieczki, którym może być inny nauczyciel SP63.
 • Odpisy za niewykorzystane obiady w danym miesiącu rozliczane są w następnym miesiącu tylko na podstawie nieobecności zgłoszonych w sekretariacie.
 • Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.45 do 14.00.
 • Całkowitą rezygnację z korzystania z obiadów wydawanych w szkole rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zgłosić w sekretariacie szkoły najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.
 • W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY ZA OBIADY W WYZNACZONYM TERMINIE DZIECKO NIE OTRZYMA OBIADU.

5. W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z obowiązującymi zmianami w prawie rodzice deklarują w formie pisemnej udział dziecka w lekcjach religii, etyki bądź łącznie religii oraz etyki. Oceny z religii i etyki wliczane są do średniej ocen.

6 . Uczeń może zostać zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub określonych ćwiczeń fizycznych jedynie na wniosek lekarza oraz po wydaniu decyzji przez dyrektora szkoły (podanie do dyrektora szkoły wraz z zaświadczeniem lekarskim).

7. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko po okazaniu pisemnej prośby rodziców, osobiście przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną pisemnie (wzór zwolnienia dostępny na stronie szkoły).

8. Informujemy, że parking szkolny przeznaczony jest jedynie dla pracowników szkoły.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach dydaktyczno-wychowawczych. Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy. Życzymy sukcesów Państwa dzieciom a naszym uczniom, Państwu zaś zadowolenia z pracy naszej szkoły.

 

Kierownictwo Szkoły i Rada Pedagogiczna

SP 63 im. Anny Jasińskiej, ul. Mennicza 21-23, 50-057 Wrocław; tel/fax 798-68-57; www.sp63.wroc.pl, e - mail – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.